Гарчиг Огноо Файл
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 2021.01.27 Татаж авах
“Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам” 2021.01.27 Татаж авах
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам” 2021.01.27 Татаж авах
АЙМГИЙН ОНЫ АВАРГА АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ 2021.01.20 Татаж авах
МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам" 2019.04.27 Файл байхгүй
“Төрийн албан хаагчид шагнал олгох журам” 2019.04.17 Файл байхгүй
МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 36-р тогтоолоор батлагдсан Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах тухай журам 2019.03.18 Файл байхгүй
МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 37-р тогтоолоор батлагдсан Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 2019.03.18 Файл байхгүй
МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 38-р тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 2019.03.18 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ 2018.06.28 Татаж авах