Гарчиг Огноо Файл
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВЫГ ТОГТЛОО 2019.08.31 Файл байхгүй
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА 2019.04.09 Татаж авах
Томилгооны зөрчил арилгах тухай 2019.03.25 Файл байхгүй
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 2019.01.10 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭЖ, НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭЖ, НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал 2018.12.31 Файл байхгүй
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2015.01.13 Татаж авах
Авлигатай тэмцэх газрын баруун бүсийн сургалт боллоо 2014.10.05 Файл байхгүй