Сар 2 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
УншихУншихУнших
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
УншихУншихУнших
Мэргэжлийн хяналтын газар
УншихУнших
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Унших
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
Онцгой байдлын газар
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУнших
Статистикийн хэлтэс
Биеийн тамир, спортын газар
Татварын хэлтэс
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
УншихУншихУнших
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУншихУнших
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Хөдөлмөрийн хэлтэс
Орон нутгийн өмчийн газар
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
УншихУншихУнших
Цагдаагийн газар
Унших
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
УншихУншихУнших
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
УншихУнших
Сум дундын ойн анги
УншихУншихУнших
Авто, тээврийн үндэсний төвийн салбар
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
УншихУншихУнших
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
Өлгий сумын ЗДТГ
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
УншихУншихУнших
Орон нутгийн өмчийн газар